Avís legal web i política de privacitat

Condicions generals d’ús:
IMAG IMPRESSIONS S.L., és titular del lloc web i del nom de domini www.imagimpressions.es

DADES IDENTIFICATIVES

D’acord amb el que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades, l’informem que tractarem les seues dades personals amb la finalitat de prestar-li o entregar-li el servei o producte contractat, i informar-lo sobre els productes o serveis.

Les dades personals proporcionades es conservaran, mentre es mantinga la relació mercantil, no se sol·licite la seua supressió per l’interessat, o durant 1 any a partir de l’última confirmació d’interés, o durant el temps necessari per a complir amb les obligacions legals. L’empresa NO prendrà decisions automatitzades. Les dades no se cediran a tercers excepte en els casos en què existisca una obligació legal i els tractarem basant-se en el seu consentiment o execució d’un contracte.

Així mateix, l’informem de la possibilitat d’exercir els següents drets sobre les seues dades personals: dret d’accés, rectificació, supressió o oblit, limitació, oposició, portabilitat i a retirar el consentiment prestat, per a això podrà enviar un email a: noelia@imagimpressions.es

A més, l’interessat pot dirigir-se a l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent per a obtindre informació addicional o presentar una reclamació.

Dades identificatives del responsable:
IMAG IMPRESSIONS S.L., B97198964, CARRER BONAVISTA, 5 – 46450 – BENIFAIO – VALÈNCIA, 961783906

PROTECCIÓ DE DADES

IMAG IMPRESSIONS S.L. compleix amb les directrius de Llei orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Reial decret 1720/2007 de 21 de desembre pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de Llei orgànica i altra normativa vigent a cada moment, i vela per garantir un correcte ús es compromet al fet que les dades de caràcter personal sol·licitats seran els estrictament necessaris per a dur a terme el servei demandat. Se l’informarà si escau de l’obligatorietat de facilitar determinades dades, sense els quals no seria possible dur a terme la prestació.

Igualment, IMAG IMPRESSIONS S.L.  com a responsable del fitxer, es compromet a mantindre el secret i la confidencialitat sobre les Dades de caràcter personal que li siguen facilitats, adoptant per a això totes les mesures de seguretat necessàries que eviten la seua pèrdua, modificació sense consentiment o accessos no autoritzats, d’acord amb el Reglament de Desenvolupament de la *LOPD aprovat pel Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre.

Així mateix s’informa l’Usuari que en qualsevol moment pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició reconeguts en aquesta Llei orgànica 15/1999, de 13 de Desembre de 1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, notificant-ho al IMAG IMPRESSIONS S.L.

USUARIS

L’accés i/o ús del portal www.imagimpressions.es atribueix la condició d’usuari, que accepta, des d’aquest accés i/o ús, les Condicions Generals d’Ús ací reflectides. Les citades Condicions seran aplicable independentment de les Condicions Generals de Contractació que si escau resulten d’obligat compliment.

L’usuari serà responsable de l’accés i correcte ús del lloc web amb subjecció a la legalitat vigent, siga nacional o internacional, així com als principis de bona fe, a la moral, bons costums i ordre públic, i amb el compromís d’observar diligentment qualsevol instrucció addicional que, en relació amb aquest ús i accés, poguera ser-li impartida per IMAG IMPRESSIONS S.L.

Els Usuaris s’abstindran d’usar el lloc web i els seus serveis amb finalitats o efectes il·lícits i que siguen lesius dels drets i interessos de tercers, o que de qualsevol forma puguen danyar, inutilitzar, sobrecarregar o deteriorar el lloc web i els serveis o impedir la normal utilització o gaudiment del lloc web per part d’altres usuaris.

Els qui incomplisquen aquesta obligació respondran de qualssevol perjudicis o danys que ocasionen, no sent IMAG IMPRESSIONS S.L. responsable en cap cas enfront de tercers dels danys ocasionats per aquesta il·lícita utilització.

En particular, queda prohibit per a l’usuari el següent:

 1. Alterar o modificar cap part del lloc web, eludint, desactivant o manipulant de qualsevol altra forma les funcions del lloc web.
 2. L’accés o la utilització del lloc web i del seu contingut amb finalitats il·legals o no autoritzats.
 3. La vulneració en qualsevol forma dels drets fonamentals a l’honor, imatge i intimitat personal i familiar de tercers.
 4. La violació del deure de secret en les comunicacions.
 5. La infracció de drets de propietat industrial i intel·lectual o de les normes reguladores de la protecció de dades de caràcter personal.
 6. Introduir virus informàtics, arxius defectuosos, o qualsevol altre programa informàtic que puga provocar danys o alteracions en els continguts, programes o sistemes de IMAG IMPRESSIONS S.L.
 7. En tot cas, remetre correus electrònics amb caràcter massiu i/o repetitiu a una pluralitat de persones, ni enviar adreces de correu electrònic de tercers sense el seu consentiment.
 8. Utilitzar el lloc web i els continguts en ell albergats per a finalitats comercials, llevat que medie consentiment per escrit de IMAG IMPRESSIONS S.L. Entre els usos comercials prohibits s’inclouen, sense limitació:
  1. La revenda o redistribució del lloc web, els seus continguts i/o el seu servei a través d’un altre lloc web.
  2. La utilització de tècniques de deep linking que generen confusió en l’usuari, com per exemple el «framing», i/o suposen un aprofitament indegut i il·lícit de la reputació de IMAG IMPRESSIONS S.L.
 9. La revenda o redistribució del lloc web, els seus continguts i/o el seu servei a través d’un altre lloc web.

IMAG IMPRESSIONS S.L. no tindrà obligació de supervisar el servei ni l’ús efectuat per un usuari ni conservar els continguts de cap sessió de l’usuari. No obstant això, i sense perjudici de l’anterior, IMAG IMPRESSIONS S.L. es reserva el dret a supervisar, revisar, conservar i/o revelar en qualsevol moment qualsevol informació que puga ser necessària per a complir amb qualsevol llei o reglament, procediment legal o requeriment administratiu aplicable.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa en els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seua modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina Web, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització per escrit de IMAG IMPRESSIONS S.L. L’usuari es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual i Industrial titularitat de IMAG IMPRESSIONS S.L.  visualitzar els elements del lloc web www.imagimpressions.es i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los en el disc dur del seu ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que siga, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstindre’s de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estiguera instal·lat en la pàgina de www.imagimpressions.es

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

IMAG IMPRESSIONS S.L. no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pogueren ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per a evitar-ho en els servidors en els quals s’allotja el lloc web.

MODIFICACIONS

IMAG IMPRESSIONS S.L. es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que considere oportunes en el seu lloc web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests apareguen presentats o localitzats en el seu lloc web.

ENLLAÇOS

En el cas que en el lloc web es disposaren enllaços o hipervíncles feia altres llocs d’Internet, IMAG IMPRESSIONS S.L. no exercirà cap mena de control sobre aquests llocs i continguts.

En cap cas IMAG IMPRESSIONS S.L.  assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web alié, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap de dites *hipervínculos o altres llocs d’Internet.

Igualment la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

DRET D’EXCLUSIÓ

IMAG IMPRESSIONS S.L.es reserva el dret a denegar o retirar l’accés al seu lloc web i/o els serveis oferits sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquells usuaris que incomplisquen les presents Condicions Generals d’Ús.

GENERALITATS

IMAG IMPRESSIONS S.L. perseguirà l’incompliment de les presents condicions així com qualsevol utilització indeguda del seu lloc web exercint totes les accions civils i penals que li puguen correspondre en dret.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

IMAG IMPRESSIONS S.L. podrà modificar en qualsevol moment les condicions ací determinades, sent degudament publicades com ací apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seua exposició i estaran vigents fins que siguen modificades per unes altres degudament publicades.

LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

La relació entre IMAG IMPRESSIONS S.L. i l’usuari es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia se sotmetrà als Jutjats i tribunals de la ciutat corresponent.

PER A QUALSEVOL CONSULTA O INFORMACIÓ REFERENT A les PRESENTS CONDICIONS D’ÚS POT CONTACTAR AMB: noelia@imagimpressions.es